سوابق کاری

سمتهای قبلی

1358

‌مأموريت‌ موقت‌ از طرف‌ بانك‌ ملت‌ در شركت‌ بازرگاني‌ دولتي‌ ايران‌ GTC

 

1358

رئیس شعبه ارزی ممتاز بانک ملت

 

59-1358

 

رييس‌ اداره‌ امور ارزي‌ شعب‌ بانك‌ ملت‌ و مسئوليت‌ در ادغام‌ اموربين‌الملل‌ ده‌ بانك‌

 

60-1359

معاون‌ اداره‌ كل‌ اموربين‌الملل‌ بانك‌ ملت‌

 

63-1360

عضو هيئت‌ مديره‌ بانك‌ ملت‌

 

1363

عضو هيئت‌ مديره‌ مركز تهيه‌ و توزيع‌ مواد شيميايي‌ (وزارت‌ بازرگاني‌)

 

64-1363

رئيس‌ هيئت‌ مديره‌ و مديرعامل‌ مركز تهيه‌ و توزيع‌ كاغذ و چوب‌ (وزارت‌ بازرگاني‌)

 

 

وزير اموراقتصادي‌ و دارايي‌:

 

1368-1364

رئيس‌ كميسيون‌ اقتصادي‌

 

1368-1364

 

رئيس‌ كميته‌ تخصيص‌ ارز

 

1368-1364

عضو شوراي‌ اقتصاد

 

71-1368

عضو منصوب از طرف رئيس مجلس شوراي اسلامي در هيئت‌ تطبيق‌ آئين‌نامه‌هاي‌ هيئت‌ وزيران‌ با

 مقررات وقوانين کشور

 

76-1368

قائم‌ مقام‌ وزير جهاد سازندگي

 

 

مسئوليت‌ پروژه‌ ادغام‌ و تفكيك‌ وظايف‌ بين‌ وزارت‌ جهادسازندگي‌ و وزارت‌ كشاورزي‌

 

 

شركت‌ در كميته‌ تنظيم‌ بازار كالا

 

76-1370

عضو و نايب رئيس كميسيون اعطاء نشانهاي دولتي كار و خدمت

 

 

مشاور وزير بازرگاني و نماينده وزير در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن

 

86- 1376

رئيس ستاد اجراي فرمان امام

 

 

مشاور وزير بازرگاني و نماينده وزير در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن

 

1383-1378

عضو كميته اقتصادي شوراي امنيت ملي

 

1391-1376

عضو كميسيون تلفيق دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام

 

سمتهای فعلی
عضو مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌                                                       تاکنون -1381
عضو کمیسیون نظارت مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌                               تاکنون - 1384
اقدامات شاخص در مسئولیتهای اجرایی

نقش‌ محوري‌ در ادغام‌ امور بين‌الملل‌ ده‌ بانك‌ ادغام‌ شده‌ در بانك‌ ملت‌

ايجاد محورهاي نهادي در فعاليت‌هاي دوران وزارت بازرگاني (مركز تهيه و توزيع كاغذ و چوب)   

‌سازماندهي‌ و هدايت‌ تخصيص‌ بهينه‌ ارز در شرايط‌ محدوديت‌هاي‌ شديد ارزي‌ دوران‌ جنگ‌ 1368-1364، بمباران پایانه ها و مخازن نفتی ، کاهش قیمت نفت به پنج دلار هر بشکه و کاهش ارزش دلار و بالمآل کاهش شدید درآمدهای کشور (درآمد ارزی سال 1365 ، 7/5 میلیارد دلار )بدون‌ هيچگونه‌ بدهي‌ معوق ارزي‌ و باز پرداخت کلیه بدهی های رژیم گذشته ، در زمان‌ مسئولیت وزیر امور اقتصادي‌ و دارايي‌

تجديدساختار و نظم‌دهي‌ به‌ مؤسسات‌ بيمه‌ ومصوب نمودن قانون اداره بیمه های كشور در زمان‌ مسئولیت وزیر امور اقتصادي‌ و دارايي‌

تأسيس‌ دانشکده وزارت امور اقتصادی و دارائی ، شركت‌ سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌ ايران‌ و تشکیل سازمان حسابرسی در زمان مسئولیت وزیر‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌

ساماندهي‌ مطالعات‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ VAT و تهيه‌ و ارائه لايحه مالیات بر ارزش افزوده در سال 1366

بازنگري‌ و مصوب‌ نمودن‌ قانون‌ محاسبات‌ عمومي‌

مسئوليت‌ برنامه‌ تفكيك‌ بودجه‌ جاري‌ از عمراني‌، استاني‌ نمودن‌ اعتبارات‌ و سازمان‌دهي‌ نظام‌ غيرمتمركز در جهادسازندگي‌ از طريق‌ تأسيس‌ سازمانهاي‌ جهادسازندگي‌ (ساختار پيشتاز در سازماندهي‌ غيرمتمركز)، که در دستگاههای اجرائی کشور تکثیر شده است .

طراح‌ و مجري‌ طرح‌ خودكفائي‌ لبنيات‌ كشور (از طریق مدل نهادسازي با تجربه موفق)

مسئول‌ پروژه‌ تفكيك‌ وادغام‌ وظايف‌ جهادسازندگي‌ و وزارت‌ كشاورزي‌ وطراحي مدل وتجربه موفق در اجرا

مطالعه‌ گسترده‌ و فراگير (پنج‌ مطالعه‌ موردي‌‌، يك‌ مطالعه‌ ميداني‌) ظرف‌ چهار سال‌ در رابطه‌ با ويژگي‌ و كاركرد نهادي‌ فعاليت‌هاي‌ جهادسازندگي‌ (در كتاب‌  نهادگرايي‌ و جهادسازندگي‌ مستند گرديده است

تحول ساختاری،کارکردی و مدرن سازی‌ مجموعه‌ ستاد اجرايي‌ فرمان‌ حضرت‌ امام‌(ره‌) و كاهش‌ ‌ تصدي‌گري‌هاي‌ اقتصادي‌ در چهارچوبي‌ نوين‌ با مديريت‌ پيشرفته‌ ، کارآمد و ساختارهاي‌ مجازي‌ و نخبه‌گرا