درآمدي‌ بر نظريه‌ نهادي
مكتب‌ نهادگرائي‌ و جهادسازندگي
 علائم‌ بحران‌ در اقتصاد رژيم‌ صهيونيستي‌
نهادگرائی و نظام مالی پولی و مالی ژاپن  ، در حال چاپ‌‌