ــ تجارت‌ در آينده‌‌ـ انتشارات‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌ ترجمه‌‌ـ كتاب‌

ــ آزادسازي‌‌، جهاني‌سازي‌ و توزيع‌ درآمد تأليف‌ دانشگاه‌ سازمان‌ ملل‌ (ترجمه‌‌ـ در حال‌ چاپ‌)، 1378

ــ تغييرات‌ نهادي‌ در چين‌ ماقبل‌ نوسازي‌ و دوران‌ نوسازي‌ ترجمه‌‌ـ كتاب‌

ــ شناخت‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌